Op en rond het landgoed

De jacht

 In vroegere tijden was het jachtrecht voorbehouden aan de adel. Dit gold ook voor de bewoners van Herinckhave. Daarnaast had men op Herinckhave de rechten om een eendenkooi te hebben, duiven te houden en te vissen. Dat het jachtrecht voor de vroegere bewoners belangrijk was blijkt bijvoorbeeld uit stukken van 1683 waarbij met de naam Herinckhave werd bedoeld: het huis, bouwhuis, poorthuis, het recht van adellijke havezate, jacht, visserijen etc.

 

 jachttafereel.jpg

 

Het doel van de jacht was toen het doden van in het wild levende dieren, om het vlees als voedsel te gebruiken. Het wild bestond voornamelijk uit hazen, konijnen, eenden, patrijzen en fazanten. Het ree komt pas de laatste honderd jaar op het landgoed voor.

Door de steeds kritisch wordende houding van de mensen tegenover de jacht en nieuwe inzichten over natuurbeheer moet steeds beter worden nagedacht over de vraag of de in het wild levende dieren door de mens actief beheerd moeten worden en dit een belangrijk onderdeel van het natuurbeheer moet zijn.

De tegenwoordige jacht op Herinckhave wordt beoefend op de manier, zoals een goede rentmeester dat zou doen: het zogenoemde 'wise-use' principe. 
Uitgangspunt hierbij is, dat het aanbod van voedsel van zowel het landgoed als van de omringende landerijen voldoende moet zijn voor de in het wild aanwezige en vooral gezonde dieren. 
Deze balans bepaalt of dieren gespaard moeten worden of dat een teveel aan dieren moet worden weggenomen. Daarnaast is schade aan gewassen, dieren en gebouwen een reden in te grijpen in de aantallen van dieren, die deze schade veroorzaken.

Voor het beheren van soorten van de in het wild levende dieren, is kennis en samenwerking met andere jagers, boeren, terreineigenaren en natuurbeschermers noodzakelijk. De jachtcombinatie 'Herinckhave' is aangesloten bij de Wildbeheereenheid Tubbergen. 
Met behulp van een wildbeheerplan wordt in deze wildbeheereenheid het beheer planmatig uitgevoerd na goedkeuring door de provincie Overijssel.

Tijdens een wandeling op het landgoed kan men de volgende zoogdieren tegenkomen: 
ree, konijn, haas, fazant, patrijs, eend, duif maar ook egel, eenkhoorn, diverse soorten muizen, vos, steenmarter, bunzing, bisamrat, en verwilderde kat.